Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Informator

 Informator
Informator o ofercie pomocy i wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

Zobacz również

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.pogadaj.eu
Internetowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
www.pogadaj.eu
 
Aktualności Ośrodka
Dyplomy dla pracowników socjalnych Poleć znajomemu
Uroczystość wręczenia dyplomów z okazji ukończenia szkolenia z zakresu I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W dniu 10 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów z okazji ukończenia przez szkolenia z zakresu I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

W uroczystości udział wzięli dyplomanci, wśród których był nasz pracownik socjalny z Rejonu Pracy Socjalnej nr 3, członkowie komisji egzaminacyjnej oraz wykładowcy, kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej zatrudniający absolwentów.
 
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Poleć znajomemu

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin informujemy, że osoby te w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

Lista adresów z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzenii przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem www.pokrzywdzeni.gov.pl

 
Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Poleć znajomemu

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie informuje, że od dnia 19 września 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014, poz 1188 ).

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza powyższa ustawa to:

  • wprowadzenie obowiązku wysłuchania dziecka, przed zakwalifikowaniem go do przysposobienia (art. 4a),

  • w rodzinie zastępczej może zostać przeprowadzona kontrola przez zarząd powiatu oraz zarząd województwa, nawet w godzinach nocnych - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka (art. 38 b ust. 8).

  • osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, są obowiązane do przedstawiania co dwa lata zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa (art. 42 ust. 1 pkt 5),

Czytaj całość
 
Nowy okres zasiłkowy Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 września 2014r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00-15.00, a w okresie od 25.09.2014r. do 30.09.2014r. 7.00-17.00). Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych można uzyskać pod numerami telefonów : 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
"Zakup Prospołeczny" Poleć znajomemu

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Czytaj całość
Czytaj całość
 
Fundusz Alimentacyjny Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje , że od dnia 1 sierpnia 2014r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00-15.00, a w okresie od 25.09.2014r. do 30.09.2014r. 7.00-17.00). Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów : 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl .

 
Rekrutacja pracowników - trwa nabór Poleć znajomemu

 

REKRUTACJA PRACODAWCÓW – TRWA NABÓR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego rozpoczął nabór pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników projektu na 5 miesięczny staż zawodowy.

    Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie, na zorganizowanie stażu dla uczestników projektu. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 14 sierpnia 2014 roku.

    Kompletny wniosek o zawarcie umowy należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.

Okres realizacji staży zawodowych: wrzesień 2014 – styczeń 2015 roku.

 

Do pobrania:

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w ramach projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestnika/uczestników projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa”

 
Staż zawodowy - poszukiwani pracodawcy Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem 28 uczestników projektu na 5 miesięczny  staż zawodowy. W okresie czerwiec – sierpień 2014 roku uczestnicy projektu biorą udział w  kursach zawodowych przyuczających do pracy na konkretnych stanowiskach.

 O zakwalifikowaniu osoby do odbycia stażu zdecyduje pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowani pracodawcy podpiszą umowę na organizację staży zawodowych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie.  Staż w miejscu pracy odbywa się bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z opłacaniem stypendium stażowego dla uczestników projektu. Pracodawca zobowiązany jest do skierowania uczestnika stażu i pokrycia kosztów badania lekarskiego w gabinecie medycyny pracy.  Okres realizacji staży zawodowych: wrzesień 2014 – styczeń 2015 roku. Szczegółowe zasady znajdują się poniżej.

Czytaj całość
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Poleć znajomemu

Dzień 30 maja został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Jego obchody mają na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowanie rodzinom zastępczym za dobro którym obdarzają swoich podopiecznych, za ich ciężką pracę w przygotowaniu dziecka do samodzielnego życia, za poświęcenie, z jakim wychowują dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej. Święto to jest swego rodzaju uhonorowaniem tych osób, które zdecydowały się na stworzenie dzieciom nowego domu.

W dniu 2 czerwca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, już po raz siódmy zorganizował Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas uroczystości, która odbyła się w Teatrze Variete Muza, Zastępca Prezydenta Pan Leopold Ostrowski w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego oraz swoim, złożył życzenia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, a także wręczył listy gratulacyjne rodzinom, które obchodziły jubileusz 10 –cio, 15- sto, 20 –sto lecia.

Czytaj całość
 
Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej Poleć znajomemu

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.

W związku z rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy, w których następuje rozstanie, Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej tych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia dzieci.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłosili kampanię uświadamiającą w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka. Kampania ma na celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w interesie dziecka.

do pobrania:

 
Zasiłek dla opiekunów Poleć znajomemu

       W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567). Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520,00zł przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r. Więcej informacji można uzyskać na w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Koszalin oraz na stronie http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Poleć znajomemu

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie planuje realizację „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Celem głównym programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników i zakończenie przemocy w rodzinie.

Realizacja Programu zaplanowana jest w roku 2014 i obejmować będzie min. 60 godzin edukacyjnych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, al. Monte Cassino 2.

Czytaj całość
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Poleć znajomemu
           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie włącza się do akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który się odbędzie w dniach 24 lutego - 01 marca 2014 r.
          W dniu 25.02.2014 roku dyżur w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Oddział Ośrodka Pomocy dla Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Racławicka 13 w Koszalinie będzie pełnić Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie - Pani Ewa Antoszak, tel. kontaktowy: 506-260-523.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»